ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας που συνήλθε την 29η Μαϊου 2014, ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο Ψήφισμα.


ΨΗΦΙΣΜΑ


Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας με μεγάλη έκπληξη βλέπει ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ως εργοδότης, αρνείται να συμμορφωθεί με προσωρινά εκτελεστές αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών που αναγνωρίζουν την ακυρότητα της απόλυσης καθαριστριών του Υπουργείου αυτού.
Το Υπουργείο γνωρίζει πολύ καλά ότι οι αποφάσεις αυτές, εφόσον η εκτελεστότητά τους δεν έχει αρθεί από τον΄Αρειο Πάγο, είναι απόλυτα δεσμευτικές για τον εργοδότη και ότι το Σύνταγμα απαιτεί ρητά από το Δημόσιο να εκτελεί τις δικαστικές αποφάσεις.
Γνωρίζει πολύ καλά ότι, αρνούμενο να εκτελέσει τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου, παραβιάζει σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών αυτών, τα οποία κατοχυρώνονται από το Σύνταγμά μας, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και άλλες διεθνείς συμβάσεις, καθώς και από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τα δικαιώματα σε δικαστική προστασία, εργασία, αμοιβή και κοινωνική ασφάλιση, και την κορωνίδα των δικαιωμάτων: το δικαίωμα σε αξιοπρεπή διαβίωση, αλλά τελικά και αυτό το δικαίωμα στη ζωή.
Είναι απίστευτο και πρωτοφανές, το κράτος, που απαιτεί από τους πολίτες να σέβονται τη δικαστική εξουσία και να εκτελούν τις δικαστικές αποφάσεις, να αγνοεί εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις και να παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα, προσβάλλοντας έτσι κάθε έννοια κράτους δικαίου και εκθέτοντας τη χώρα μας διεθνώς.
O Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας θα αποστείλει το παρόν Ψήφισμα και στα αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.


Αθήνα, 30 Μαϊου 2014
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ