Αθήνα, 24/10/2013


Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης με τίτλο: “Συμβολή στην καταπολέμηση των στερεοτύπων λόγω φύλου όπως παρουσιάζονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης-ΜΜΕ” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους (αρ. υποέργου: 4) στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων)» (Α’ & Β’ Κύκλου). Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και ο Δικαιούχος είναι η «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)».


Το Σχέδιο Δράσης που έχει διάρκεια 24 μήνες θα υλοποιηθεί στο Νομό Αττικής και στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας. Στοχεύει να συμβάλλει στην καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών ρόλων, όπως προβάλλονται μέσα από τα ΜΜΕ.


Ειδικότερα, στόχος της προτεινόμενης Δράσης είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση νέων επιστημόνων (Απόφοιτων ή φοιτητών-τριών Σχολών ΜΜΕ, ΙΕΚ Δημοσιογραφίας, Διαφημιστών-τριών), δημοσιογράφων και απασχολούμενων ή και άνεργων στα ΜΜΕ σχετικά με το τι είναι τα έμφυλα στερεότυπα, το πως αυτά αναπαράγονται μέσω των ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, τύπος) και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτά αποδομούνται. Επίσης στοχεύει στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, ανεξάρτητα από φύλο, στα Μέλη του ΣΔΓ και στα μέλη άλλων Γυναικείων Οργανώσεων για τα προβαλλόμενα σεξιστικά στερεότυπα και τη βία στα ΜΜΕ.


Τα ζητήματα των υφιστάμενων διακρίσεων, οι έμφυλες διαφοροποιήσεις και τα στερεότυπα πρότυπα συμπεριφοράς που προβάλουν σήμερα τα ΜΜΕ αποτελούν καίρια ζητήματα. Εξάλλου, η συνεργασία με περιφερειακά ΜΜΕ σε δυο εκτός Αθηνών περιοχές θα βοηθήσει στην ανάδειξη των αναγκών και των υφιστάμενων διακρίσεων.
Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπονται ποικίλες ενέργειες: Συμβουλευτική, Πληροφόρηση, υλοποίηση θεματικών εργαστηρίων σε νέους-ες επιστήμονες και εργαζόμενους-ες στα ΜΜΕ, ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, διοργάνωση ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και με περιφερειακά ΜΜΕ. Επίσης με το υλικό πληροφόρησης που θα παραχθεί αναμένεται να ωφεληθούν πολλοί νέοι-ες επιστήμονες, φοιτητές-τριες Σχολών ΜΜΕ και Διαφήμισης, απασχολούμενοι-ες και μη στα ΜΜΕ. Η ευρύτητα και η ποικιλία των προτεινόμενων ενεργειών αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη και να αυξήσει σημαντικά τον τελικό αριθμό των επωφελούμενων γυναικών-ατόμων.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Συνδέσμου , Σκουφά 60, 106 80 Αθήνα, ή να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 210 3626460, e-mail: sdg.gendermedia@hotmail.com, L.women-rights@otenet.gr