Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση έργου για την παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας και διάχυσης στα πλαίσια του Υποέργου «Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο της αλλαγής στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα - WORLBAL (3939) - ΣΔΓ» της πράξης «Ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής στο πλαίσιο της αλλαγής στην οικογένεια και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα - WORLBAL» με κωδικό 3939.

Ακολουθούν:  

  1. Η Πρόσκληση
  2. Η Αίτηση  για  να  συμπληρωθεί  από τον-την ενδιαφρόμενο-η  προς  το ΣΔΓ.