Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του ΣχΝ
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων […]», Μέρος Α΄.
[1] Εισηγήτριες Ελλάς Ελένη Κουράκου, Πρόεδρος, και Σοφία Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, μέλος, του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ